GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-73-4      Le Hergé     Tionndadh le Raghnaid Sandilands agus Ruairidh Macilleathain

Air fhoillseachadh 2019     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

SLaT-RÌOGHAIL RÌGH OTTOKAR

 

Tha Tintin a’ siubhail gu rìoghachd bheag Sioldàibhia, far a bheil ceannaircich ag èirigh an aghaidh rìgh òg, Muskar XII. Tha e a’ tighinn am bàrr gu bheil luchd nan cuilbheart an dùil Slat-rìoghail Rìgh Ottokar a ghoid. ‘Se an t-slat seo sàmhla air còir an rìgh ùr an dùthaich a riaghladh. Ma gheibh na ceannaircich làmh an uachdair, caillidh an rìgh a chrùn agus bi a dhùthaich fo cunnart ionnsaigh. Le brathadairean gach taobh a ghabhas e, an tèid aig Tintin air an rìgh a chuideachadh mus bi e ro anmoch?

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

SLaT-RÌOGHAIL RÌGH OTTOKAR

 

Tintin travels to the small kingdom of Sioldàibhia where he is witness to a conspiracy against the young king, Muskar XII. The plotters plan to steal the ancient Sceptre of King Ottokar, symbol of the new king’s right to rule. Should the plot succeed, the king will lose his crown and his country will face invasion. With traitors at every turn, can Tintin help the king before it’s too late?

ISBN 978-1-906587-73-4     By Hergé    Translated by Raghnaid Sandilands and Ruairidh Macilleathain

Published 2019     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales